Sklep
Projekty


baner


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt  „PLAYO - innowacyjna aplikacja rozwoju inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Projekt zakłada przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych dla stworzenia i wprowadzenia do oferty edukacyjnej nowoczesnej usługi w postaci aplikacji PLAYO, której celem jest rozwój inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360. Wykorzystana zostanie wcześniej opracowana w ramach prac B+R technologia wyświetlania obrazu na ekranie o promieniu 360 stopni.

Wdrożenie efektów projektu w działalności gospodarczej naszej Fundacji umożliwi rozpoczęcie świadczenia innowacyjnej usługi edukacyjnej na bazie autorskiego programu z wykorzystaniem autorskiej technologii ekranu 360 stopni. Tym samym powstanie zupełnie innowacyjne narzędzie do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, dotychczas nie objętych ofertą produktów edukacyjno-multimedialnych w obszarze inteligencji emocjonalnej.

Dofinasowanie projektu z EFRR:  723.879,00 zł.      Całkowity koszt:  1.188.799,06 zł.


Drabina rozwoju

MKiDN


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt „Naturalnie z Kulturą - wyposażenie pracowni artystycznych w Multimedialnym Centrum Natura” w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020.

W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia pracowni muzycznej oraz ceramicznej do obiektu edukacyjno-kulturalnego jakim jest Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce. Zakup wyposażenia pozwoli na realizację stałych, całorocznych, atrakcyjnych działań edukacyjnych, kulturalnych
i artystycznych w ramach pracowni odpowiadających nowoczesnym standardom usług.

Odbiorcy Centrum (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) będą mogli stale korzystać z zasobów pracowni, aby rozwijać swoje zainteresowania. Projekt umożliwi pokazanie dobrodziejstw płynących z obcowania z kulturą, jej nowoczesnymi formami, także tym odbiorcom, którzy dotychczas mieli do niej utrudniony dostęp.

I. PRACOWNIA MUZYCZNA – zajęcia prowadzone w pracowni mają na celu promowanie muzyki wśród dzieci, młodzieży, dorosłych; rozwój umiejętności gry na instrumentach, rozwój talentów wokalnych, naukę ciekawych technik producenckich, rozwijanie osobowości artystycznej, pomoc osobom zdolnym muzycznie w rozwoju ich edukacji i ścieżki kariery.
Zakupione wyposażenie umożliwi rozwój osobom, których materialne środki nie pozwalają na zakup instrumentów lub udział w zajęciach muzycznych. Oprócz instrumentów powszechnie znanych jak perkusja, gitara, pianino, zakupimy również inne instrumenty o ciekawym brzmieniu, rozwijające kreatywność muzyczną: congi, bongosy, shakery, tamburyn, cajon, teremin. Efektem zajęć muzycznych będzie powstawanie autorskich utworów i produktów innowacyjnych na skalę Polski.

 

II. PRACOWNIA ARTYSTYCZNA/CERMICZNA – w pracowni artystycznej prowadzone są zajęcia
z zakresu sztuki trash art, które w sposób praktyczny obrazują wzajemnie przenikające się wpływy człowieka, kultury i przyrody. Pracowania prowadzi warsztaty sztuki użytkowej Bati-trash, polegające na wykorzystaniu rzeczy zbędnych (jak np. meble, folia malarska, papier szary, odpady z tartaku, plastikowe opakowania itp.) i nadaniu im nowego kształtu i funkcji.

Zakupiony zostanie piec ceramiczny, który umożliwi rozszerzenie działań o pracownię ceramiczną. Celem jest rozwijanie sprawności manualnych, wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły. Zajęcia służą szczególnie osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
z niepełnosprawnościami, służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego poprzez zachęcenie do samodzielnego wykonywania prac. Wspierają inwencję twórczą i wyobraźnię uczestników, którzy uczą się różnych technik rzeźbiarskich, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.
W pracowni powstaną - gliniane naczynia, świeczniki, figurki, a także biżuteria.

Termin realizacji projektu:  01.05.2020 – 31.12.2020.mkidn

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap , kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.


Przyjaciel Natury-edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000

 

Główny cel projektu to ,Helvetica,sans-serif;height: 100%;background: url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/12471/bodybg.png) repeat center center #1f252e;}  budowa świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

W ramach projektu zrealizujemy :

ZAJĘCIA WARSZATOWE , które  adresowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-2 gimnazjów.  Tematy:  Po co nam to .main-container{width: 960px; margin: 0 auto;padding-top: 1px;padding-bottom: 1px;} bagno, czyli słów kilka o retencji wody oraz  co by było gdyby... zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających

Ponadto zamieścimy ARTYKUŁY PRASOWE I AUDYCJE  na temat :  

 1. Po co nam to bagno, czyli o znaczeniu siedlisk podmokłych w retencji wody
 1. Ballada o sumie, czyli znaczenie rzek naturalnych dla zachowania bioróżnorodności
 2. Czym jest rolnictwo zrównoważone?
 3. Co w trawie piszczy?
 4. Czynna ochrona siedlisk, czy to #main{padding-bottom: 30px} się opłaca?
 5. Smak dzieciństwa, czyli słów kilka o sadach tradycyjnych
 6. Jaką mamy korzyść z lasów?
 7. Co by było, gdyby zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających
 8. Błędne ogniki, czyli co zrobić z metanem na składowiskach odpadów i w oczyszczalniach ścieków?
 9. Co mieszczuch może zrobić dla obszarów Natura 2000?
 10. Czy warto stawiać na biogazownie rolnicze?
 11. Mikroenergetyka – czy to ma przyszłość?
 12. Karp ma głos, czyli o tradycyjnych metodach hodowli ryb
 13. Pelety i brykiety z biomasy jako przyjazne paliwo
 14. Powrót do Edenu, czyli słów kilka o ogrodzie ekologicznym

Wytworzymy APLIKACJĘ „NIEZWYKŁE PRZYGODY ZWYKŁEGO ZIMORODKA”:

Koncepcją aplikacji jest ukazanie fenomenu przyrodniczego jaką jest Dolina Narwi pełniąca funkcję ostoi dla ogromnej ilości rzadkich gatunków ptaków. Głównym bohaterem jest młody zimorodek zwyczajny, którego losy – rok życia, wplecione są w tło niezwykłej przyrody i podzielone na dwa cykle istotne ze względu na migrację czy np. okres lęgowy – wiosna/lato oraz jesień/zima.

Przyjęta konwencja narracji, oparta o wiodącego bohatera, znacząco uatrakcyjni treści edukacyjne i informacyjne. Dołączone zadania i gry tematyczny będą stanowiły dodatkowy atut materiału, wspomagający poznawanie i utrwalanie wiedzy.

Przyjaciel-Natury


Projekt Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce -   Multimedialne Centrum Natura. W ramach prac rozbudowujemy Centrum  o salę widowiskową ,na której będą mogły odbywać się sztuki i przedstawienia teatralne , koncerty, wydarzenia multimedialne oraz pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Ponadto powstanie czytelnia jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Taka konwencja będzie sprzyjała rozwojowi czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcy przychodząc do Centrum będą mogli skorzystać nie tylko z zasobów książkowych, ale także wszystkich innych atrakcji kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu powstanie nowe miejsce kulturalne, w którym będą prowadzone nowe formy uczestnictwa w kulturze, przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej , miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

baner

DRABINA ROZWOJU SENIORÓW


Celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,  sportowych i turystycznych dla seniorów

Poprzez:

 • hortiterapię i zajęcia ogrodnicze
 • indywidualne konsultacje żywieniowe i dietetyczne
 • prezentacje żywieniowe nt. zdrowego żywienia, profilaktyki żywieniowej przy schorzeniach wieku dojrzałego, itp.
 • praktyczne warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w pomieszczeniu, połączone z prezentacją ćwiczeń możliwych do prowadzenia w domu, ćwiczeń wzmacniających,
 • wzrost świadomości seniorów na temat dużego wpływu zdrowego żywienia na stan zdrowia i samopoczucie, dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • motywowanie osób starszych do zachowania aktywności

asos

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt finansowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Projekt ma zasięg ogólnopolski, serdecznie zapraszamy do współpracy Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie.
W ramach działań projektu szkolimy kadrę pedagogiczną z metody dbajki- grajki jako program profilaktyczny dla szkół podstawowych oraz story cheering jako profilaktyczne zajęcia pracy z młodzieżą. Więcej informacji na www.dabjki.com oraz www.storycheering.com

MEN

Program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała  dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt - Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum NATURA

 

W ramach projektu powstanie:

 • interaktywna ekspozycja stacjonarna oparta na procesie selekcji odpadów domowych i komunalnych, obrazująca technologie wykorzystanie odpadów w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.
 • 2 pokazy multimedialne demonstrujące rozwiązania i technologie przetwarzania odpadów i ich wtórnego wykorzystania.

 

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wybrane, nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie oraz, co równie ważne, przyczyniające się do ograniczania i zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

 

 

Oferta edukacyjna nakierowana będzie na przedstawienie:

 • rozwiązania przekształcającego odpady komunalne w masę (biomasę) wykorzystywaną następnie do generowania energii elektrycznej i cieplnej, do zastosowań przemysłowych i domowych; pozwoli to .header .main-container{width: 960px; margin: 0 auto;padding-top: 1px;padding-bottom: 1px;margin-bottom: 15px} także na przybliżenie koncepcji odnawialnych źródeł energii
 • rozwiązania pozwalającego na utylizację odpadów trudnych do wtórnego przetwarzania (w tym nie podlegających klasycznemu recyclingowi), a stanowiących znaczące obciążenie dla środowiska, jak opony samochodowe, folie, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i in.; powstają z nich materiały wykorzystywane w procesie budowy dróg, autostrad czy nasypów, czy w innych zastosowaniach przemysłowych
 • rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie przekształconych odpadów do rekultywacji terenów  zdegradowanych, gdzie nastąpiło zaburzenie lub zniszczenie naturalnych procesów biologicznych, jak choćby tereny poprzemysłowe czy po zamkniętych składowiskach odpadów i wysypiskach; mają one szczególną wartość środowiskową.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    

 


Mali Mieszkańcy Doliny Narwii

 

W ramach projektu „Mali Mieszkańcy Doliny Narwii” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstała interaktywna gra edukacyjna. Celem aplikacji jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku 5-8 lat. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci. poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Dzieci poprzez zagadki, quizy, proste gry komputerowe dowiedzą się jakie gatunki ptaków zamieszkują obszar Doliny Dolnej Narwi oraz które z tych ptaków są pod ochroną. Dowiedzą się również jak wyglądają ptaki, jakie są między nimi różnice, dlaczego niektóre ptaki odlatują na koniec lata, a inne zostają. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie, że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Multimedialna aplikacja dotyczy poniższych gatunków ptaków:

Derkacz - zanikający w Europie, wymaga urozmaiconych, rzadko koszonych łąk.

Żuraw - odbywa doroczne wędrówki na zachód Europy i północ Afryki. Przed odlotem gromadzą się duże stada na moczarach, tzw. zlotowiskach. Zwiększa liczebność dzięki ochronie podczas przelotów.

Kulon - trwa hodowla w warszawskim Zoo w celu przywrócenia w przyszłości tego gatunki nad Narew.

Batalion - każdy samiec jest inaczej ubarwiony,  słynie z widowiskowych walk samców o względy samic. Rozlewiska Narwi są ważnym miejscem żerowania podczas jego wędrówki.

Dubelt - zachowuje liczebność w dolinie Narwi chociaż powoli zanika. Bardzo tajemniczy mieszkaniec podmokłych łąk.

Bielik - dolina Narwi to .popular-searches{padding: 40px 25px 5px;background: url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/12471/kwbg.jpg) no-repeat center center;background-size: cover} zagłębie bielików, gdzie wiele młodych osobników zimuje i uczy się życia.

Błotniaki - 3 gatunki można obserwować w dolinie Narwi, co jest rzadkością w skali Europy. Gniazdują na ziemi i wymagają dzikich łąk, jakich nad Narwią jeszcze nie brakuje.

Ortolan - gatunek małego ptaka wędrownego, nieliczny ptak lęgowy o nierównomiernym zasięgu.

Zimorodek - jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.             

Rybitwa białoskrzydła - do niedawna bardzo rzadka, a teraz nad Narwią widok pospolity.

 

"Mali mieszkańcy Doliny Narwi - multimedialne gry dla dzieci dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.000,00 zł"


Multimedialne Centrum Natura


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu unikatowe miejsce, na które składać się będą: kino 5D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 5D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 
 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to .popular-searches ul.first{ list-style: none;width: 380px;margin:0 auto;} rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".
 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of *:first-child+html .clearfix{zoom:1} building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the a {text-decoration:none; outline:none} Norwegian funds to .popular-searches ul.last, .related-searches ul.last{ border-bottom:0} build Multimedia Nature Centre in Ostrołęka.

According to #lastUL{margin: 0} obcectives of a{text-decoration:none} the a img {border:none} procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 5D cinema with the li {list-style:none} screen of input{outline:none} 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to .popular-searches ul.first li{ margin-bottom: 10px;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #ffffff;text-align: left;word-wrap: break-word; background:#232a33 url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/12471/libg.png) repeat-y left top; background-size: 41px;} participate in workshops and to conduct some scientific experiments.

Playing 5D films in conjunction with workshops and experiences will allow to .popular-searches ul.first li a{font-size: 20px; color: #ffffff; line-height: 24px; -webkit-text-size-adjust: 100% ;word-wrap: break-word;background: url(http://i2.cdn-image.com/__media__/pics/12471/arrow.png) no-repeat 15px center;padding:15px 15px 15px 60px;display: block;font-family: reach a wide audience - children, youth, teachers and Humspm.com parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity. Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and