Projekty

DRABINA ROZWOJU SENIORÓW


Celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,  sportowych i turystycznych dla seniorów

Poprzez:

 • hortiterapię i zajęcia ogrodnicze
 • indywidualne konsultacje żywieniowe i dietetyczne
 • prezentacje żywieniowe nt. zdrowego żywienia, profilaktyki żywieniowej przy schorzeniach wieku dojrzałego, itp.
 • praktyczne warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w pomieszczeniu, połączone z prezentacją ćwiczeń możliwych do prowadzenia w domu, ćwiczeń wzmacniających,
 • wzrost świadomości seniorów na temat dużego wpływu zdrowego żywienia na stan zdrowia i samopoczucie, dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • motywowanie osób starszych do zachowania aktywności

asos

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt finansowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Projekt ma zasięg ogólnopolski, serdecznie zapraszamy do współpracy Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie.
W ramach działań projektu szkolimy kadrę pedagogiczną z metody dbajki- grajki jako program profilaktyczny dla szkół podstawowych oraz story cheering jako profilaktyczne zajęcia pracy z młodzieżą. Więcej informacji na www.dabjki.com oraz www.storycheering.com

MEN

Program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała  dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt - Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum NATURA

 

W ramach projektu powstanie:

 • interaktywna ekspozycja stacjonarna oparta na procesie selekcji odpadów domowych i komunalnych, obrazująca technologie wykorzystanie odpadów w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.
 • 2 pokazy multimedialne demonstrujące rozwiązania i technologie przetwarzania odpadów i ich wtórnego wykorzystania.

 

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wybrane, nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie oraz, co równie ważne, przyczyniające się do ograniczania i zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

 

 

Oferta edukacyjna nakierowana będzie na przedstawienie:

 • rozwiązania przekształcającego odpady komunalne w masę (biomasę) wykorzystywaną następnie do generowania energii elektrycznej i cieplnej, do zastosowań przemysłowych i domowych; pozwoli to także na przybliżenie koncepcji odnawialnych źródeł energii
 • rozwiązania pozwalającego na utylizację odpadów trudnych do wtórnego przetwarzania (w tym nie podlegających klasycznemu recyclingowi), a stanowiących znaczące obciążenie dla środowiska, jak opony samochodowe, folie, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i in.; powstają z nich materiały wykorzystywane w procesie budowy dróg, autostrad czy nasypów, czy w innych zastosowaniach przemysłowych
 • rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie przekształconych odpadów do rekultywacji terenów  zdegradowanych, gdzie nastąpiło zaburzenie lub zniszczenie naturalnych procesów biologicznych, jak choćby tereny poprzemysłowe czy po zamkniętych składowiskach odpadów i wysypiskach; mają one szczególną wartość środowiskową.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    

 


Mali Mieszkańcy Doliny Narwii

 

W ramach projektu „Mali Mieszkańcy Doliny Narwii” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstała interaktywna gra edukacyjna. Celem aplikacji jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku 5-8 lat. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci. poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Dzieci poprzez zagadki, quizy, proste gry komputerowe dowiedzą się jakie gatunki ptaków zamieszkują obszar Doliny Dolnej Narwi oraz które z tych ptaków są pod ochroną. Dowiedzą się również jak wyglądają ptaki, jakie są między nimi różnice, dlaczego niektóre ptaki odlatują na koniec lata, a inne zostają. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie, że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Multimedialna aplikacja dotyczy poniższych gatunków ptaków:

Derkacz - zanikający w Europie, wymaga urozmaiconych, rzadko koszonych łąk.

Żuraw - odbywa doroczne wędrówki na zachód Europy i północ Afryki. Przed odlotem gromadzą się duże stada na moczarach, tzw. zlotowiskach. Zwiększa liczebność dzięki ochronie podczas przelotów.

Kulon - trwa hodowla w warszawskim Zoo w celu przywrócenia w przyszłości tego gatunki nad Narew.

Batalion - każdy samiec jest inaczej ubarwiony,  słynie z widowiskowych walk samców o względy samic. Rozlewiska Narwi są ważnym miejscem żerowania podczas jego wędrówki.

Dubelt - zachowuje liczebność w dolinie Narwi chociaż powoli zanika. Bardzo tajemniczy mieszkaniec podmokłych łąk.

Bielik - dolina Narwi to zagłębie bielików, gdzie wiele młodych osobników zimuje i uczy się życia.

Błotniaki - 3 gatunki można obserwować w dolinie Narwi, co jest rzadkością w skali Europy. Gniazdują na ziemi i wymagają dzikich łąk, jakich nad Narwią jeszcze nie brakuje.

Ortolan - gatunek małego ptaka wędrownego, nieliczny ptak lęgowy o nierównomiernym zasięgu.

Zimorodek - jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.             

Rybitwa białoskrzydła - do niedawna bardzo rzadka, a teraz nad Narwią widok pospolity.

Zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony http://mmdn.drabina.org

 

"Mali mieszkańcy Doliny Narwi - multimedialne gry dla dzieci dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.000,00 zł"


Multimedialne Centrum Natura


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu unikatowe miejsce, na które składać się będą: kino 5D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 5D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 
 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".
 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the Norwegian funds to build Multimedia Nature Centre in Ostrołęka.

According to obcectives of the procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 5D cinema with the screen of 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to participate in workshops and workshop. The image is displayed around the viewer through 6 projectors, and it can be treated as a whole, or as six independent projections. This solution is unique on a European scale and extremely rare in the world.
 

First film aired will be an animated story „In the Kingdom of the Wels Catfish”. 
 

We are very grateful for support and help all those involved in the work on the project.
 

City Ostroleka is a partner of the project.

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


"Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki" to projekt skierowany  do wychowawców w przedszkolach, świetlicach i innych placówkach przedszkolnych i opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu powstał Multimedialny System Ekspercki, który umożliwia wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do szkoleń z zakresu elastycznych form zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo system wyposażony jest w możliwość definiowania problemów i wskazywania rozwiązań. Udostępniliśmy także bazę materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” promuje ideę flexicurity czyli szeroko rozumiane elastyczne formy zatrudnienia.

Rozwijamy umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

 

Fundacja Drabina Rozwoju relizowała projekt Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza" od stycznia 2013 do czerwca 2015 r.

 

www.aktywnelacza.com


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku


Projekt Ekosfera tworzony jest z myślą o mieszkańcach miast. Jego nadrzędnym celem jest pokazanie, że każdy z nas ma wpływ na to by kształtować miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku.
 

W jaki sposób? Będą temu służyły innowacyjne narzędzia jakie zaoferuje EKOSFERA, dzięki którym użytkownicy otrzymają wiele cennych informacji i wskazówek odnośnie odpadów, energii, nadmiernego zużycia wody etc., a wszystko to w przyjazny, zabawny i ciekawy sposób. Świadomość należy kształtować od samego początku dlatego dla najmłodszych przygotujemy wspaniałe, barwne i animowane książeczki interaktywne, animowane spoty oraz aplikację mobilną z miejską grą terenową dla wszystkich.
 

Narzędzia będą dostępne do pobrania za darmo aby każdy mógł inspirować się do pozytywnego działania na rzecz otoczenia w którym żyje czy przebywa.

Ze szczegółami projektu można się zapoznać pod adresem: www.twojaekosfera.pl

Projekt obejmuje również konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pełen regulamin oraz zasady konkursu dostępne są pod podanym wyżej linkiem.

Darmową aplikację mobilną można pobrać z Google Play: Aplikacja Ekosfera.

Zabawne spoty animowane można obejrzeć na profilu You Tube fundacji: Ekosfera Animowane Spoty

Drabina Rozwoju Nauczycieli


We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Drabina Rozwoju Nauczycieli” skierowanego do nauczycieli wiejskich szkół podstawowych na Mazowszu.

W jego ramach przeprowadzone zostanie 8 edycji kursu na trenera Dbajek Grajek – podwyższającego kwalifikacje nauczycieli w zakresie pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia trudnego.

Program szkolenia stawia na podnoszenie kompetencji poprzez wprowadzanie kreatywnych rozwiązań obejmujących pełne środowisko szkolne (uczeń, nauczyciel, rodzic) z wykorzystaniem narzędzi takich jak: bajki terapeutyczne, filmy animowane i gry komputerowe, metodologia pracy z Dbajkami – Grajkami.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.dbajkigrajki.com


3 loga bez ramki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IBIS

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości szkolenia przygotowała innowacyjny projekt stworzenia programu kształcenia łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkoły zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów nauczania.

Czytaj więcej... 

Story cheering

Fundacja DRABINA ROZWOJU obecnie jest w trakcie realizacji programu aktywizacji zawodowej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze „Story cheering”.


Czytaj więcej...

Przepis na udaną rodzinę

Rozpoczęliśmy program „Przepis na udaną rodzinę”, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy. Jego celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziny oraz wsparcie i poprawa jej funkcjonowania.
 
Projekt współfinansuje

 

 


  

Czytaj - więcej...

Grajki - Pomagajki

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje innowacyjny projekt „Grajki – pomagajki jako innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Czytaj - więcej....

Dbajki - Grajki

Celem głównym projektu jest stworzenie multimedialnego programu opartego na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych, scenariuszach zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj - więcej...

Mój wybór - Moja przyszłość - program dla szkół ostrołęckich

Działania projektu przewidują miedzy innymi zajęcia z poradnictwa pedagogicznego, doradztwa zawodowego oraz symulacyjnego przedsiębiorstwa w ramach, którego uczniowie będą mieli okazję zorganizować koncert Natalii Kukulskiej, spotkać znane osoby ze świata biznesu i kultury oraz odbyć sesję z wizażystą, stylistą. 

Czytaj - więcej...

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media