Cele

Celami Fundacji są:

1.   Wspieranie rozwoju rodziny poprzez:

a. udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, finansowej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej,

b. zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym naturalnym, adopcyjnym lub zastępczym,

c. kompleksową opiekę nad rodzicami spodziewającymi się dziecka oraz matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci,

d. pomoc psychologiczną, medyczną, prawną i finansową dla rodzin, które nie mogą mieć dzieci z powodu zaburzeń płodności, doświadczyły poronienia, śmierci narodzonego dziecka lub utraty starszego dziecka,

e. kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z problemem ADHD i ich rodzinami.


2.    Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, w szczególności rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz doświadczającym przemocy.

3.    Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne i psychoprofilaktyczne.

4.    Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

5.    Ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły leczenie odwykowe i zachowują abstynencję, bezdomnym, bezrobotnym i byłym więźniom.

6.    Profilaktyka uzależnień, HIV/AIDS , zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

7.    Wspieranie rozwoju kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8.    Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

9.    Niesienie pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej, opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku, a także współpraca z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się ochroną ich interesów.

10.    Szkolenia psychoedukacyjne dla różnych grup zawodowych.

11.    Współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.    Inicjowanie i prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych m.in. poprzez realizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia , psychoterapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego dla osób i instytucji wymienionych w § 8 statutu.

2.    Organizowanie pomocy społecznej, poprzez zdobywanie i przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.

3.    Zwiększenie roli rodziny na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy.

4.    Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków psychoterapeutycznych i konsultacyjno-informacyjnych, domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów spokojnej starości, klubów pracy, telefonów zaufania, rodzinnych domów samotnej matki i ojca, ośrodków adopcyjnych, domów kultury, kawiarenek internetowych, klubów młodzieżowych, placówek oświatowych itp.

5.    Organizowanie kampanii społecznych w celu zwiększenia świadomości w wybranych zagadnieniach psychologicznych.

6.    Organizowanie grup samopomocowych.

7.    Rozpowszechnianie broszur, książek, plakatów, ulotek, itp. promujących idee i cele statutowe Fundacji.

8.    Pomoc w organizacji czasu wolnego młodych ludzi poprzez organizowanie i dofinansowanie kolonii, obozów lub innych form wypoczynku i rehabilitacji dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.

9.    Organizację i promocję wolontariatu.

10.    Organizowanie i wspomaganie imprez sportowych, kulturalnych, koncertów, wystaw, akcji promocyjnych, festynów, przeglądów twórczości, konkursów, imprez okolicznościowych i masowych w kraju i za granicą, z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych.

11.    Dofinansowanie kursów, stypendiów i nagród dla osób szczególnie uzdolnionych w tym również osób niepełnosprawnych.

12.    Organizowanie i finansowanie konferencji, forum, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno- reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju i za granicą.

13.    Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, badań, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i socjalnej.

14.    Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.

15.    Współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą oraz podejmowanie wspólnych programów i projektów.

16.    Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, mediami oraz placówkami użyteczności publicznej.

17.    Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, nadawanie znaku ,,Przyjaciela Fundacji" lub innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.

18.    Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media