MCN
Projektybaner


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Multimedialne Centrum Naturaw ramach Osi Priorytetowej XII  „React-EU dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynku Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce w celu efektywnego wykorzystania energii cieplnej oraz poprawy komfortu cieplnego Centrum. Ograniczenie energochłonności budynku pozwoli na redukcję emisji gazów i substancji szkodliwych do atmosfery o 57,37 % oraz optymalizację kosztów zużycia energii.

Ograniczenie zużycia paliwa, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery służy przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu i poprawie jakości powietrza w regionie.

Działania w ramach projektu służą zapobieganiu zagrożeniu życia ludzkiego i ochronie środowiska naturalnego.

Dofinasowanie projektu z EFRR:  2 .101.135,87 zł.  Całkowity koszt:  3.248.946,41 zł.baner


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt  „PLAYO - innowacyjna aplikacja rozwoju inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Projekt zakłada przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych dla stworzenia i wprowadzenia do oferty edukacyjnej nowoczesnej usługi w postaci aplikacji PLAYO, której celem jest rozwój inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360. Wykorzystana zostanie wcześniej opracowana w ramach prac B+R technologia wyświetlania obrazu na ekranie o promieniu 360 stopni.

Wdrożenie efektów projektu w działalności gospodarczej naszej Fundacji umożliwi rozpoczęcie świadczenia innowacyjnej usługi edukacyjnej na bazie autorskiego programu z wykorzystaniem autorskiej technologii ekranu 360 stopni. Tym samym powstanie zupełnie innowacyjne narzędzie do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, dotychczas nie objętych ofertą produktów edukacyjno-multimedialnych w obszarze inteligencji emocjonalnej.

Dofinasowanie projektu z EFRR:  723.879,00 zł.      Całkowity koszt:  1.188.799,06 zł.


Drabina rozwoju

MKiDN


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt „Naturalnie z Kulturą - wyposażenie pracowni artystycznych w Multimedialnym Centrum Natura” w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020.

W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia pracowni muzycznej oraz ceramicznej do obiektu edukacyjno-kulturalnego jakim jest Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce. Zakup wyposażenia pozwoli na realizację stałych, całorocznych, atrakcyjnych działań edukacyjnych, kulturalnych
i artystycznych w ramach pracowni odpowiadających nowoczesnym standardom usług.

Odbiorcy Centrum (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) będą mogli stale korzystać z zasobów pracowni, aby rozwijać swoje zainteresowania. Projekt umożliwi pokazanie dobrodziejstw płynących z obcowania z kulturą, jej nowoczesnymi formami, także tym odbiorcom, którzy dotychczas mieli do niej utrudniony dostęp.

I. PRACOWNIA MUZYCZNA – zajęcia prowadzone w pracowni mają na celu promowanie muzyki wśród dzieci, młodzieży, dorosłych; rozwój umiejętności gry na instrumentach, rozwój talentów wokalnych, naukę ciekawych technik producenckich, rozwijanie osobowości artystycznej, pomoc osobom zdolnym muzycznie w rozwoju ich edukacji i ścieżki kariery.
Zakupione wyposażenie umożliwi rozwój osobom, których materialne środki nie pozwalają na zakup instrumentów lub udział w zajęciach muzycznych. Oprócz instrumentów powszechnie znanych jak perkusja, gitara, pianino, zakupimy również inne instrumenty o ciekawym brzmieniu, rozwijające kreatywność muzyczną: congi, bongosy, shakery, tamburyn, cajon, teremin. Efektem zajęć muzycznych będzie powstawanie autorskich utworów i produktów innowacyjnych na skalę Polski.

 

II. PRACOWNIA ARTYSTYCZNA/CERMICZNA – w pracowni artystycznej prowadzone są zajęcia
z zakresu sztuki trash art, które w sposób praktyczny obrazują wzajemnie przenikające się wpływy człowieka, kultury i przyrody. Pracowania prowadzi warsztaty sztuki użytkowej Bati-trash, polegające na wykorzystaniu rzeczy zbędnych (jak np. meble, folia malarska, papier szary, odpady z tartaku, plastikowe opakowania itp.) i nadaniu im nowego kształtu i funkcji.

Zakupiony zostanie piec ceramiczny, który umożliwi rozszerzenie działań o pracownię ceramiczną. Celem jest rozwijanie sprawności manualnych, wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły. Zajęcia służą szczególnie osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
z niepełnosprawnościami, służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego poprzez zachęcenie do samodzielnego wykonywania prac. Wspierają inwencję twórczą i wyobraźnię uczestników, którzy uczą się różnych technik rzeźbiarskich, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.
W pracowni powstaną - gliniane naczynia, świeczniki, figurki, a także biżuteria.

Termin realizacji projektu:  01.05.2020 – 31.12.2020.mkidn

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap , kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.


Przyjaciel Natury-edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000

 

Główny cel projektu to  budowa świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

W ramach projektu zrealizujemy :

ZAJĘCIA WARSZATOWE , które  adresowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-2 gimnazjów.  Tematy:  Po co nam to bagno, czyli słów kilka o retencji wody oraz  co by było gdyby... zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających

Ponadto zamieścimy ARTYKUŁY PRASOWE I AUDYCJE  na temat :  

 1. Po co nam to bagno, czyli o znaczeniu siedlisk podmokłych w retencji wody
 1. Ballada o sumie, czyli znaczenie rzek naturalnych dla zachowania bioróżnorodności
 2. Czym jest rolnictwo zrównoważone?
 3. Co w trawie piszczy?
 4. Czynna ochrona siedlisk, czy to się opłaca?
 5. Smak dzieciństwa, czyli słów kilka o sadach tradycyjnych
 6. Jaką mamy korzyść z lasów?
 7. Co by było, gdyby zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających
 8. Błędne ogniki, czyli co zrobić z metanem na składowiskach odpadów i w oczyszczalniach ścieków?
 9. Co mieszczuch może zrobić dla obszarów Natura 2000?
 10. Czy warto stawiać na biogazownie rolnicze?
 11. Mikroenergetyka – czy to ma przyszłość?
 12. Karp ma głos, czyli o tradycyjnych metodach hodowli ryb
 13. Pelety i brykiety z biomasy jako przyjazne paliwo
 14. Powrót do Edenu, czyli słów kilka o ogrodzie ekologicznym

Wytworzymy APLIKACJĘ „NIEZWYKŁE PRZYGODY ZWYKŁEGO ZIMORODKA”:

Koncepcją aplikacji jest ukazanie fenomenu przyrodniczego jaką jest Dolina Narwi pełniąca funkcję ostoi dla ogromnej ilości rzadkich gatunków ptaków. Głównym bohaterem jest młody zimorodek zwyczajny, którego losy – rok życia, wplecione są w tło niezwykłej przyrody i podzielone na dwa cykle istotne ze względu na migrację czy np. okres lęgowy – wiosna/lato oraz jesień/zima.

Przyjęta konwencja narracji, oparta o wiodącego bohatera, znacząco uatrakcyjni treści edukacyjne i informacyjne. Dołączone zadania i gry tematyczny będą stanowiły dodatkowy atut materiału, wspomagający poznawanie i utrwalanie wiedzy.

Przyjaciel-Natury


Projekt Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce -   Multimedialne Centrum Natura. W ramach prac rozbudowujemy Centrum  o salę widowiskową ,na której będą mogły odbywać się sztuki i przedstawienia teatralne , koncerty, wydarzenia multimedialne oraz pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Ponadto powstanie czytelnia jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Taka konwencja będzie sprzyjała rozwojowi czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcy przychodząc do Centrum będą mogli skorzystać nie tylko z zasobów książkowych, ale także wszystkich innych atrakcji kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu powstanie nowe miejsce kulturalne, w którym będą prowadzone nowe formy uczestnictwa w kulturze, przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej , miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

baner

DRABINA ROZWOJU SENIORÓW


Celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,  sportowych i turystycznych dla seniorów

Poprzez:

 • hortiterapię i zajęcia ogrodnicze
 • indywidualne konsultacje żywieniowe i dietetyczne
 • prezentacje żywieniowe nt. zdrowego żywienia, profilaktyki żywieniowej przy schorzeniach wieku dojrzałego, itp.
 • praktyczne warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w pomieszczeniu, połączone z prezentacją ćwiczeń możliwych do prowadzenia w domu, ćwiczeń wzmacniających,
 • wzrost świadomości seniorów na temat dużego wpływu zdrowego żywienia na stan zdrowia i samopoczucie, dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • motywowanie osób starszych do zachowania aktywności

asos

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt finansowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Projekt ma zasięg ogólnopolski, serdecznie zapraszamy do współpracy Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie.
W ramach działań projektu szkolimy kadrę pedagogiczną z metody dbajki- grajki jako program profilaktyczny dla szkół podstawowych oraz story cheering jako profilaktyczne zajęcia pracy z młodzieżą. Więcej informacji na www.dabjki.com oraz www.storycheering.com

MEN

Program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała  dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt - Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum NATURA

 

W ramach projektu powstanie:

 • interaktywna ekspozycja stacjonarna oparta na procesie selekcji odpadów domowych i komunalnych, obrazująca technologie wykorzystanie odpadów w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.
 • 2 pokazy multimedialne demonstrujące rozwiązania i technologie przetwarzania odpadów i ich wtórnego wykorzystania.

 

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wybrane, nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie oraz, co równie ważne, przyczyniające się do ograniczania i zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

 

 

Oferta edukacyjna nakierowana będzie na przedstawienie:

 • rozwiązania przekształcającego odpady komunalne w masę (biomasę) wykorzystywaną następnie do generowania energii elektrycznej i cieplnej, do zastosowań przemysłowych i domowych; pozwoli to także na przybliżenie koncepcji odnawialnych źródeł energii
 • rozwiązania pozwalającego na utylizację odpadów trudnych do wtórnego przetwarzania (w tym nie podlegających klasycznemu recyclingowi), a stanowiących znaczące obciążenie dla środowiska, jak opony samochodowe, folie, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i in.; powstają z nich materiały wykorzystywane w procesie budowy dróg, autostrad czy nasypów, czy w innych zastosowaniach przemysłowych
 • rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie przekształconych odpadów do rekultywacji terenów  zdegradowanych, gdzie nastąpiło zaburzenie lub zniszczenie naturalnych procesów biologicznych, jak choćby tereny poprzemysłowe czy po zamkniętych składowiskach odpadów i wysypiskach; mają one szczególną wartość środowiskową.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    

 


Mali Mieszkańcy Doliny Narwii

 

W ramach projektu „Mali Mieszkańcy Doliny Narwii” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstała interaktywna gra edukacyjna. Celem aplikacji jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku 5-8 lat. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci. poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Dzieci poprzez zagadki, quizy, proste gry komputerowe dowiedzą się jakie gatunki ptaków zamieszkują obszar Doliny Dolnej Narwi oraz które z tych ptaków są pod ochroną. Dowiedzą się również jak wyglądają ptaki, jakie są między nimi różnice, dlaczego niektóre ptaki odlatują na koniec lata, a inne zostają. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie, że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Multimedialna aplikacja dotyczy poniższych gatunków ptaków:

Derkacz - zanikający w Europie, wymaga urozmaiconych, rzadko koszonych łąk.

Żuraw - odbywa doroczne wędrówki na zachód Europy i północ Afryki. Przed odlotem gromadzą się duże stada na moczarach, tzw. zlotowiskach. Zwiększa liczebność dzięki ochronie podczas przelotów.

Kulon - trwa hodowla w warszawskim Zoo w celu przywrócenia w przyszłości tego gatunki nad Narew.

Batalion - każdy samiec jest inaczej ubarwiony,  słynie z widowiskowych walk samców o względy samic. Rozlewiska Narwi są ważnym miejscem żerowania podczas jego wędrówki.

Dubelt - zachowuje liczebność w dolinie Narwi chociaż powoli zanika. Bardzo tajemniczy mieszkaniec podmokłych łąk.

Bielik - dolina Narwi to zagłębie bielików, gdzie wiele młodych osobników zimuje i uczy się życia.

Błotniaki - 3 gatunki można obserwować w dolinie Narwi, co jest rzadkością w skali Europy. Gniazdują na ziemi i wymagają dzikich łąk, jakich nad Narwią jeszcze nie brakuje.

Ortolan - gatunek małego ptaka wędrownego, nieliczny ptak lęgowy o nierównomiernym zasięgu.

Zimorodek - jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.             

Rybitwa białoskrzydła - do niedawna bardzo rzadka, a teraz nad Narwią widok pospolity.

 

"Mali mieszkańcy Doliny Narwi - multimedialne gry dla dzieci dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.000,00 zł"


Multimedialne Centrum Natura


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu unikatowe miejsce, na które składać się będą: kino 5D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 5D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 
 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".
 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the Norwegian funds to build Multimedia Nature Centre in Ostrołęka.

According to obcectives of the procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 5D cinema with the screen of 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to participate in workshops and to conduct some scientific experiments.

Playing 5D films in conjunction with workshops and experiences will allow to reach a wide audience - children, youth, teachers and parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity. Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and the impact they exert on them in a fun, easy and pleasurable way. The technology used in 3D cinema gives great capabilty for demonstration, lecture and workshop. The image is displayed around the viewer through 6 projectors, and it can be treated as a whole, or as six independent projections. This solution is unique on a European scale and extremely rare in the world.
 

First film aired will be an animated story „In the Kingdom of the Wels Catfish”. 
 

We are very grateful for support and help all those involved in the work on the project.
 

City Ostroleka is a partner of the project.

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


"Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki" to projekt skierowany  do wychowawców w przedszkolach, świetlicach i innych placówkach przedszkolnych i opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu powstał Multimedialny System Ekspercki, który umożliwia wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do szkoleń z zakresu elastycznych form zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo system wyposażony jest w możliwość definiowania problemów i wskazywania rozwiązań. Udostępniliśmy także bazę materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” promuje ideę flexicurity czyli szeroko rozumiane elastyczne formy zatrudnienia.

Rozwijamy umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

 

Fundacja Drabina Rozwoju relizowała projekt Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza" od stycznia 2013 do czerwca 2015 r.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku


Projekt Ekosfera tworzony jest z myślą o mieszkańcach miast. Jego nadrzędnym celem jest pokazanie, że każdy z nas ma wpływ na to by kształtować miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku.
 

W jaki sposób? Będą temu służyły innowacyjne narzędzia jakie zaoferuje EKOSFERA, dzięki którym użytkownicy otrzymają wiele cennych informacji i wskazówek odnośnie odpadów, energii, nadmiernego zużycia wody etc., a wszystko to w przyjazny, zabawny i ciekawy sposób. Świadomość należy kształtować od samego początku dlatego dla najmłodszych przygotujemy wspaniałe, barwne i animowane książeczki interaktywne, animowane spoty oraz aplikację mobilną z miejską grą terenową dla wszystkich.
 

Narzędzia będą dostępne do pobrania za darmo aby każdy mógł inspirować się do pozytywnego działania na rzecz otoczenia w którym żyje czy przebywa.

Ze szczegółami projektu można się zapoznać pod adresem: www.twojaekosfera.pl

Projekt obejmuje również konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pełen regulamin oraz zasady konkursu dostępne są pod podanym wyżej linkiem.

Darmową aplikację mobilną można pobrać z Google Play: Aplikacja Ekosfera.

Zabawne spoty animowane można obejrzeć na profilu You Tube fundacji: Ekosfera Animowane Spoty

IBIS

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości szkolenia przygotowała innowacyjny projekt stworzenia programu kształcenia łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkoły zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów nauczania.

Czytaj więcej... 

Story cheering

Fundacja DRABINA ROZWOJU obecnie jest w trakcie realizacji programu aktywizacji zawodowej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze „Story cheering”.


Czytaj więcej...

Grajki - Pomagajki

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje innowacyjny projekt „Grajki – pomagajki jako innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Czytaj - więcej....

Dbajki - Grajki

Celem głównym projektu jest stworzenie multimedialnego programu opartego na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych, scenariuszach zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj - więcej...

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media