logo
Projekty

 

loga proj

Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce – Multimedialne Centrum Natura. W ramach projektu rozbudowaliśmy Centrum o salę widowiskową,na której odbywają się sztuki i przedstawienia teatralne, koncerty, wydarzenia multimedialne oraz rozbudowaliśmy o pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Powstała też czytelnia/kawiarnia  jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Dzięki realizacji projektu powstało nowe miejsce kulturalne przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej, miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.baner


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Multimedialne Centrum Naturaw ramach Osi Priorytetowej XII  „React-EU dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynku Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce w celu efektywnego wykorzystania energii cieplnej oraz poprawy komfortu cieplnego Centrum. Ograniczenie energochłonności budynku pozwoli na redukcję emisji gazów i substancji szkodliwych do atmosfery o 57,37 % oraz optymalizację kosztów zużycia energii.

Ograniczenie zużycia paliwa, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery służy przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu i poprawie jakości powietrza w regionie.

Działania w ramach projektu służą zapobieganiu zagrożeniu życia ludzkiego i ochronie środowiska naturalnego.

Dofinasowanie projektu z EFRR:  2 .101.135,87 zł.  Całkowity koszt:  3.248.946,41 zł.


IBIS

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości szkolenia przygotowała innowacyjny projekt stworzenia programu kształcenia łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkoły zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów nauczania.

Czytaj więcej... 

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media