logo
Story cheering

"Story Cheering - innowacyna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem"

Fundacja DRABINA ROZWOJU obecnie jest w trakcie realizacji programu aktywizacji zawodowej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze „Story cheering”. Projekt jest skierowany do kadry placówek opiekuńczo wychowawczych, opiekunów usamodzielniania, pracowników OPS i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą usamodzielniającą się.


W projekcie zostaną zastosowane dwie metody rozwoju indywidulanego zaadoptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: storytelling i coaching.

Celem projektu jest stworzenie autorskiej komputerowej gry symulacyjnej oraz filmu, które pozwolą na rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych młodych ludzi. Powstanie również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu będzie możliwe określenie predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży oraz podręcznik umiejętności youth-coacha i instrukcja stosowania metody.

Jednocześnie przeprowadzone zostaną różne formy zajęć: szkolenia coachingowe i szkolenie z obsługi narzędzia dla kadry, a także warsztaty kompetencyjne i coaching dla młodzieży.


Story cheering jest projektem innowacyjnym realizowanym dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Priorytetu VII „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i w całości jest finansowany przez Unię Europejską.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu.

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media