logo
Cele

Celami Fundacji są:

1.     Wspieranie rozwoju rodziny poprzez:

 

a.    udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, finansowej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej,

b.    zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym naturalnym, adopcyjnym lub zastępczym,

c.    kompleksową opiekę nad rodzicami spodziewającymi się dziecka oraz matkami i ojcami samotnie wychowującymi dzieci,

d.    pomoc psychologiczną medyczną, prawną i finansową dla rodzin, które nie mogą mieć dzieci z powodu zaburzeń płodności, doświadczyły poronienia, śmierci narodzonego dziecka lub utraty starszego dziecka,

e.    kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z problemem ADHD i ich rodzinami.

 

2.      Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, w szczególności rodzinom z problemem alkoholowym
i narkotykowym oraz doświadczającym przemocy.

 

3.      Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne i psychoprofilaktyczne.

 

4.      Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

 

5.      Ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły leczenie odwykowe i zachowują abstynencję, bezdomnym, bezrobotnym i byłym więźniom.

 

6.      Profilaktyka uzależnień, HIV/AIDS , zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

7.     Wspieranie rozwoju kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

8.     Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 

9.     Niesienie pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej, opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku, a także współpraca z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się ochroną ich interesów.

 

10.   Szkolenia psychoedukacyjne dla różnych grup zawodowych.

 

11.   Podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną.

 

12.   Kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

13.   Promowanie jedności kulturowej i różnorodności kulturalnej Europy.

 

14.   Podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego.

 

15.   Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz podnoszenia jakości życia poprzez edukację ekologiczną.

 

16.   Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań.

 

17.   Podejmowanie działań  mających  na względzie potrzebę poprawy jakości systemu oświaty, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz postaw przedsiębiorczości poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej.

 

18.   Niesienie wszechstronnej pomocy zwierzętom, w tym w szczególności porzuconym i krzywdzonym  oraz  wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej  prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.

 

19.    Propagowanie idei ochrony środowiska i  dziedzictwa przyrodniczego,  w szczególności  prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

20.   Współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami.

 

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media